Úvod Informace o nákupu Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.craftholic.cz

I.Všeobecná ustanovení 

 • 1.1.    Provozovatelem internetového obchodu www.craftholic.cz je Korex s.r.o., Praha 10, Vršovická 1525/1c, PSČ 101 00, IČO: 27900576, DIČ: CZ27900576.
 • 1.2.    Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu craftholic.cz (dále jen kupující).
 • 1.3.    Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném, znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • 1.4.    Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu https://www.craftholic.cz/ mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.
 • 1.5.    Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
 • 1.6.    Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. prosince 2013. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné. Změny řádu vyhrazeny.

II.Předmět smlouvy 

 • 2.1.    Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 • 2.2.    Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz.
 • 2.3.    Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu craftholic.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit, s nabídkou řešení situace (zánik smlouvy nebo její úprava).
 • 2.4.    Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
 • 2.5.    Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
 • 2.6.    Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz, jeho popis, parametry, rozměry, váha, a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví. 

III. Registrace kupujícího 

 • 3.1.    Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.
 • 3.2.    Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek craftholic.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu craftholic.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.
 • 3.3.    Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů).
 • 3.4.    Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu craftholic.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. 

IV. Objednávka zboží, storno objednávky 

 • 4.1.    Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
 • 4.2.    Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
 • 4.3.    Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:
 • a. Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu craftholic.cz, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.
 • b. Telefonicky na tel: 800 888 108 (Zelená linka), +420 730 891 289, v pracovní dny od 8:00 do 17:00 nebo e-mailem na adrese: obchod@craftholic.cz či info@craftholic.cz
 • 4.4.    Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 14 dní po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.
 • 4.5.    Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
 • 4.6.    Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 • 4.7.    Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
 • 4.8.    Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.
 • 4.9.    Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7), pro právnické osoby Obchodním zákoníkem.  

V. Místo plnění 

 • 5.1.    Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
 • 5.2.    Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.   

VI. Cena a platba

 • 6.1.    Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.
 • 6.2.    K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dopravné, které se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden na stránkách www.craftholic.cz v sekci "doprava a platba. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. a VIII. těchto obchodních podmínek.
 • 6.3.    Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny vybranými způsoby platby ? kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (po obdržení Vaší objednávky Vám příslušný variabilní symbol zašleme).
 • 6.4.    Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
 • 6.5.    Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána elektronickou poštou, spolu s číslem zásilky při expedici balíčku.
 • 6.6.    Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky. 

VII. Dodací lhůta

 • 7.1.    V případě, že zboží má prodávající skladem (položka označená na internetových stránkách SKLADEM), zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy.  Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se informovat zákazníka o této skutečnosti. Dodací lhůty se řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (obvykle 1-5 pracovních dnů pro Českou republiku). Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky) 7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.
 • 7.2.    Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícímu o termínu odběru. 
 • 7.3.    V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem nebo telefonicky kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. 

VIII. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží 

 • 8.1.    Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.
 • 8.2.    Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu. 

IX. Odstoupení od kupní smlouvy 

 • 9.1.    Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu craftholic.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník § 53 odst. 7. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.
 • 9.2.    Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.
 • 9.3.    V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující  vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávané zboží.
 • 9.4.    Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího.
 • 9.5.    V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.
 • 9.6.    Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

X. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 • 10.1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 • 10.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu craftholic.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.
 • 10.3.  Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího.
 • 10.4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
 • 10.5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, náhradu poštovného společnost nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 • 10.6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak. 

XI. Ochrana osobních údajů 

 • 11.1.  Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit.
 • 11.2.  Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
 • 11.3. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží: jména a příjmení, adresu kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
 • 11.4. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího. 

XII. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost 

 • 12.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.
 • 12.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.
 • 12.3. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem těchto stránek craftholic.cz 
 • 12.4.  Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu craftholic.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

Novinky na e-mail

© 2018, Korex s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky